top of page

אנו מודים לך על בחירתך לתרום לעמותת שכן טוב

עמותת שכן טוב פועלת בהתנדבות מלאה. איש מפעילי העמותה והנהלתה לא מקבל שכר. כל הכספים הנאספים מתרומות מושקעים חזרה בפעילות העמותה למען הקהילה וקידום אוכלוסיות בחברה הישראלית. 

באמצעות תרומה זו אנו מתחייבים להמשיך לצמוח, להתפתח ולשפר ולו במעט את איכות חייהם של אלו הזקוקים לעזרה וסיוע.

תרומה באמצעות המחאה

לפקודת: "עמותת שכן טוב"

יש לשלוח לכתובת:

ת.ד 8565 ירושלים, מיקוד 9108402 

תרומה באמצעות העברה בנקאית

בנק לאומי, סניף 647, מספר חשבון 1999888

לקבלת קבלה יש לשלוח פרטים לכתובת מייל: 

למידע אודות שקיפות כספית של העמותה - 
bottom of page