top of page

עמותת שכן טוב פועלת לקידום אוכלוסיות מוחלשות בחברה בדגש על פעילות מקומית וקהילתית.

כל פעילות העמותה נעשית ע״י מתנדבים וללא מקבלי שכר.

תרומות

התנדבות

פרויקטים

אודות

bottom of page